V ČR spuštěna další výkonná elektrárna na bioplyn

Česká společnost Chmel Pochvalov uvedla do provozu novou bioplynovou elektrárnu s výkonem 1,13 MW. K pohonu výkonné kogenerační jednotky Jenbacher společnosti GE využívá bioplyn z kukuřice a rostlinného odpadu. Účinná forma konverze energie umožňuje dosáhnout zhruba 40% úspory energie využitím kogenerační jednotky namísto separátního zařízení pro výrobu energie a tepla. Je skvělým místním příkladem inovativní výroby elektrické energie.  

Ekologické bydlení obrázky bioplynové elektrárny Chmel Pochvalov GE J416 Jenbacher motor

Vzhledem k tomu, že je tento projekt v souladu s cílem Evropské unie snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % a o stejný podíl zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, mohl realizátor projektu využít dotace z evropských fondů (OPPI) určené pro inovativní lokální projekty přispívající ke zvýšení výroby obnovitelné energie v regionu.

Jistá investice

Jak se vůbec provozovatel elektrárny, Ing. Luboš Hejda, dozvěděl o možnosti využití svého provozu i tímto způsobem? „V roce 2006 jsem zaznamenal na semináři informaci o možnosti zužitkovávat zemědělskou rostlinnou produkci mimo tradiční obchodování zaměřením se na pěstování biomasy pro výrobu bioplynu a jeho užitím pro pohon kogenerační jednotky s výrobou elektřiny a její dodávkou do distribuční sítě,“ vysvětluje pan Hejda.

Ekologické bydlení obrázky bioplynové elektrárny Chmel Pochvalov pohled na chmelnici z fermentoru

Díky exkurzím do okolních zemí, zejména do Rakouska, si potvrdil, že výstavba bioplynových stanic představuje spolehlivou technologii se zaručnou návratností. Důležitou roli sehrál také fakt, že ze strany vlády České republiky a EU je ze zákona garantovaný odběr elektřiny a garantovaná výkupní cena stanovovaná ERÚ. „Nabízela se i možnost dotování výstavby BPS ze strukturálních fondů, MPO, OPPP,“ dodává Ing. Hejda.

Poté, co v jeho firmě zvážili několik hledisek, např. nepříznivou situaci na trhu se zemědělskými produkty, možnosti využití vlastního potenciálu zemědělské firmy v produkci dostatečného množství biomasy, plochy obhospodařované zemědělské půdy pro rozptyl digestátu, využitelnosti digestátu pro náhradu průmyslových hnojiv a další, včetně nabídky banky úvěrovat celou hodnotu investičního záměru, rozhodli se do projektu jít. „Nakonec bylo rozhodnuto o využití dotačního Programu rozvoje venkova na MZe, úvěru od GE Money Bank a generálního dodavatele MWK Bioplyn Lišov,“ říká Hejda.

Ekologické bydlení obrázky bioplynové elektrárny Chmel Pochvalov strojovna

Obnovitelná energie jako zdroj příjmů

Celá investice, tj. dva páry fermentorů, koncový sklad, budova kogenerace a motor Jenbacher typ 416, plynojem, skladovací plochy pro siláž, veškerá technologie včetně řídícího systému si vyžádala částku 99 968 tis. Kč. Výkon BPS je nastaven na 990 kW. V porovnání s emisemi, které by byly uvolněny do ovzduší při separátní produkci tepla kotlem na zemní plyn a při použití elektřiny z české rozvodné soustavy, sníží projekt emise oxidu uhličitého o 6 500 tun ročně.

„Náš kogenerační projekt je skvělým příkladem toho, jak mohou malé a středně velké firmy významně profitovat z technologií pro alternativní a obnovitelnou energii,“ konstatuje ředitel společnosti Ing. Luboš Hejda. Rovněž podotkl, že Chmel Pochvalov si vybral kogenerační technologii Jenbacher dodávanou společností GE zejména proto, že se vyznačuje špičkovou účinností, jež je zárukou ekonomické návratnosti projektu.

Pokud se jedná o připojení k rozvodné síti, podle jeho slov žádné nebyly. „Připojení k rozvodné síti jsme měli zajištěné smlouvou o smlouvě budoucí s ČEZ. Vlastní připojení bylo bezproblémové, protože BPS má rovnoměrné dodávky po dobu téměř 24 hodin denně a tím nepůsobí výkyvy v rozvodné síti jako například fotovoltaické elektrárny,“ vysvětluje Hejda.

Podpora lokální výroby elektřiny

Elektrárna, která byla vybudována v obci Pochvalov zhruba 60 kilometrů od Prahy, představuje vůbec první instalaci motoru Jenbacher J416 v České republice. Vyrobená elektřina je dodávána do rozvodné soustavy, tepelná energie je směřována do fermentoru, kde podporuje výrobu bioplynu.

„Společnost GE je velice ráda, že mohla tak významný regionální projekt v oblasti bioplynu podpořit, neboť se může stát příkladem úspěšného obchodního modelu pro další menší a středně velké firmy a zároveň zvýší výrobu obnovitelné energie v zemi,“ prohlásil prezident GE Energy pro střední a východní Evropu, Rusko a Společenství nezávislých zemí Rod Christie.

Ekologické bydlení obrázky bioplynové elektrárny Chmel Pochvalov násypka biopaliva

Rod Christie rovněž pochválil českou vládu za to, že vytváří příležitosti pro malé a středně velké firmy rámcovou legislativou, jež umožňuje připojení menších výrobců elektrické energie – včetně elektráren na bioplyn – do regionální rozvodné soustavy. „Tento projekt rovněž ukazuje, jak důležitá je pro úspěch lokálních energetických projektů silná podpora soukromého a veřejného sektoru,“ prohlásil Christie.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *