Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší, chystá se i modernizace oceláren

Měst, která v České republice trápí zhoršené ovzduší, je celá řada. Ostrava je jedním z nich. V Moravskoslezském kraji je alarmující stav způsoben kombinací negativních dopadů z průmyslové výroby, dopravy, lokálních topenišť a imisí přicházejících z Polska.

Andrzej Santarius z AWT-Rekultivace (vlevo) a zástupce starosty Dalibor Madej sází strom v Ostravě-Třebovicích. foto: Ostrava
Andrzej Santarius z AWT-Rekultivace (vlevo) a zástupce starosty Dalibor Madej sází strom v Ostravě-Třebovicích. foto: Ostrava

Řešení problematického stavu kvality ovzduší není jednoduché. navíc s omezenými pravomocemi v této oblasti může vystupovat spíše v roli prostředníka mezi státem, průmyslovými podniky a veřejností.

V současné době je např. realizována na území města Ostravy rozsáhlá výsadba zeleně. V rámci tří projektů budou v období od května 2013 do poloviny roku 2014 postupně vysazeny tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, které sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší. Celkem se jedná o 114 tisíc stromů a 320 tisíc keřů.

Výsadba zeleně

„Výsadba zeleně je jedním z aktivních opatření na zlepšení kvality ovzduší ve městě. Nově založená zelená plocha bude zabírat prostor jako zhruba 57 fotbalových hřišť, cílem je snížení emisí tuhých znečišťujících látek o zhruba 53,5 tun ročně,“ říká Dalibor Madej, náměstek primátora pro životní prostředí.

Město Ostrava dále v rámci řešení neuspokojivé situace s kvalitou vzduchu založilo Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který poskytuje finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí z nejvíce postižených oblastí na území města. Fond funguje od roku 2010, za tu dobu vyrazilo na hory více než 5 tisíc dětí.

Statutární město Ostrava do něj přispívalo ročně částkou 5 milionů korun, pro letošní rok ji ale zvýšilo na 7,5 mil. Kč. Důvodem je velký zájem o příspěvek, ale také nižší zájem velkých znečišťovatelů o přispívání do fondu. V současné době je tím jediným ArcelorMittal s dvoumilionovým příspěvkem.

Modernizace ocelárny

Právě ocelárna ArcelorMittal získala dotace z EU na nadstandardní ekologické investice. Do roku 2016 spustí čistící technologie v hodnotě 2,6 miliard korun. Evropská komise finálně schválila huti ArcelorMittal Ostrava největší žádost o dotaci na ekologickou investici – v režimu individuální notifikace akceptovala projekt na instalaci tkaninových filtrů pro poslední dva spékací pásy, tzv. aglomeraci Jih.

Poprvé v historii bude huť spolufinancovat svou ekologizaci z veřejných zdrojů, respektive z evropských fondů. Má na ně nárok, protože plánuje snižovat emise více, než požadují nové limity Evropské unie (EU). Ty díky vlastním ekologickým investicím huť již dva roky plní. Do roku 2016 spustí další čistící zařízení v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun a sníží tak emise prachu i oxidů dusíku své elektrárny.

„Dotace EU vnímáme jako další krok v naší dosavadní ekologizaci. Kdybychom již dnes neplnili nové evropské limity, které vstoupí v platnost až v roce 2016, neměli bychom na získání dotace nárok. My ale chceme nadále přispívat ke zlepšení životního prostředí a naše emise snižovat i pod limity EU,“ vysvětluje Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava, důvody pro získání dotace.

Pomůže i Evropa

O spolufinancování společnost požádala již v květnu roku 2012, kladné stanovisko vyjádřil Úřad Moravskoslezského kraje a všechny projekty získaly také akceptaci ze strany Státního fondu pro životní prostředí (SFŽP) a Ministerstva životního prostředí (MŽP).

Většinu investic však kvůli vysoké finanční náročnosti projektů musela schválit přímo Evropská komise, která notifikovala celkem tři projekty a souhlasila tak s 90% dotací pro jejich realizaci. Kromě dnes schválené dotace Komise notifikovala již před dvěma měsíci projekty na odprášení chladících pásů aglomerace a navýšení kapacity odprašování licího pole na vysokých pecích.

„Schvalovací proces byl časově náročný. S Evropskou komisí jsme od zahájení notifikace jednali spolu se zástupci českých státních orgánů několikrát po dobu devíti měsíců, projednávali jsme velmi složité a obsáhlé detaily projektů a museli je obhajovat. O to větší radost mám, že se vše podařilo úspěšně dokončit a Evropská unie podpoří ekologizaci hutního průmyslu v našem kraji,“ doplňuje Baranek.

Méně prachu i emisí

S podporou evropských peněz chce huť nejpozději do roku 2016 realizovat projekty vedoucí ke snížení emisí prachu na třech zařízeních: aglomeraci a dvou vysokých pecích. Přičemž k odprašování aglomerace využije výhradně tkaninové filtry, které představují nejúčinnější nástroj v odlučování prachu a dokáží zachytit i prachové částice menší než PM2,5. V případě aglomerace budou tyto filtry instalovány jako druhý stupeň čištění spalin za stávající elektrostatické odlučovače, a bude tak zajištěna maximální účinnost odprášení.

ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní komplex v České republice a patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti je 3 miliony tun oceli, zhruba 50 % produkce se exportuje do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají přes 7500 zaměstnanců.

Průměrná mzda zaměstnanců v roce 2012 činila 34 213 korun. ArcelorMittal Ostrava vyrábí železo a ocel v souladu s veškerou ekologickou legislativou. Již dnes splňuje emisní limity EU, které určuje nejlepší dostupná technika (BAT) a které vstoupí v platnost až od roku 2016. Jediným akcionářem je ArcelorMittal Holdings A. G.

Více informací o ovzduší

Na základě průzkumů veřejného mínění obyvatel města Ostrava bylo také zjištěno, že by uvítali komplexní internetový zdroj informací. Na speciálním ekologickém webu města www.dychamproostravu.cz se tedy zájemci kromě aktuálních dat o stavu ovzduší od Českého hydrometeorologického ústavu, dočtou bližší informace o příčinách znečištění ovzduší, jeho vývoji v uplynulých desetiletích a doporučení odborníků, jak se chovat ve „smogových“ obdobích.

Město se také intenzivně věnuje zjišťování zdrojů kontaminace ovzduší. K identifikaci zdrojů znečištění v topné sezoně se proto na území města využívá speciální mobilní imisní měřicí vůz, který dokáže změřit hodnoty prachu a dalších látek ve vzduchu.

Vůz poprvé měřil na území města od října do března 2013, ukázalo se například, že znečištění ve městě je plošné a není pouze v okolí významných průmyslových zdrojů. Město si měřicí vůz pronajalo od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě i pro nadcházející topnou sezonu. Měřit bude opět od října do srpna 2014.

tiskové zprávy

3 komentáře: „Ostrava má řadu projektů na zlepšení ovzduší, chystá se i modernizace oceláren

 • 25. 3. 2014 (11.40)
  Trvalý odkaz

  Mám trochu obavy, že to jsou pouze sliby, které nebudou nikdy naplněny. To už tady bylo totiž tolikrát a ovzduší je pořád hrozné. Jedna z možností jak předcházet nemocem dýchacích cest v tomto špatném prostředí je Saltair (kdyby někdo nevěděl o co jde – http://www.relax365.cz/saltair/). Osvědčilo se mi to.

  Reagovat
 • 8. 10. 2013 (16.10)
  Trvalý odkaz

  Z Polska nikdy nic dobrého nepřišlo. Proč stát netlačí na ně? Jak si Poláci dokázali vyjednat výjimky z emistních limitů?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *