Firma PROFIPLAST, spol. s r.o. nabízí svoji pomoc při získání dotací z programů Zelená úsporám

Firma PROFIPLAST, spol. s r.o. přináší žadatelům o dotace z programu Zelená úsporám komplexní projektovou, technickou a administrativní podporu. Cílem je maximálně přispět všem žadatelům k úspěšnému čerpání dotací z programu vyhlášeného od dubna tohoto roku.
zelená úsporám - pomoc s dotacemi
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů, bytových domů i panelových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

V rámci programu Zelená úsporám spolupracujeme s investorem na vypracování kvalifikovaného odhadu návratnosti energeticky úsporných opatření obsahující možnou výši dotace s odborným stanoviskem celkových investičních nákladů a návratnosti projektu, zpracování energetického hodnocení budovy, projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů, přes zajištění optimálního financování, získání dotace až po samotnou realizaci projektu.

Oblast A – úspory energie na vytápění (zateplování) je rozdělena na dvě části:

A.1 – celkové zateplení

Jedná se o celkové (komplexní) zatepleni budovy, které vede k dosažení nízkoenergetického standardu budovy.

Mezi předepsané podmínky získání dotace patří u celkového zateplení dosažení výpočtové hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění (bez vlivu účinnosti otopné soustavy) a úspora 40 %. Zároveň je nutné dosáhnout hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a sice 40 kWh/m2 resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace vyšší.

V následující tabulce jsou uvedené podmínky a výše dotace:

RODINNÉ DOMY výše dotace poznámka
celkové zateplení na 70 kWh/m2 + úspora 40% 1.550 Kč/m2 podlahové plochy max. 350 m2 podlahové plochy/RD
celkové zateplení na 40 kWh/m2 + úspora 40% 2.200 Kč/m2 podlahové plochy max. 350 m2 podlahové plochy/RD
BYTOVÉ DOMY, PANELOVÉ DOMY výše dotace poznámka
celkové zateplení na 55 kWh/m2 + úspora 40% 1.050 Kč/m2 podlahové plochy max. 120 m2 podlahové plochy/bytovou jednotku
celkové zateplení na 30 kWh/m2 + úspora 40% 1.500 Kč/m2 podlahové plochy max. 120 m2 podlahové plochy/bytovou jednotku

A.2 – dílčí zateplení

Nabídka dílčích opatřeni vedoucích k úspoře energie na vytápění v obytných budovách:

  • A.2.1 Zateplení vnějších stěn
  • A. 2.2 Zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
  • A. 2.3 Zateplení podlahy nad zeminou , stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem
  • A. 2.4 Výměna oken a zároveň vnějších dveří
  • A. 2.5 Instalace systémů nuceného větraní s rekuperací odpadního tepla

zelená úsporám - pomoc s dotacemi
K získání dotace z programu Zelená úsporám stačí od 17. srpna 2009 rodinným i bytovým domům snížení hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění o 20%. Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit okna, pokud se díky tomuto opatření sníží spotřeba energie o zmíněnou pětinu nebo stačí zateplit jednu stranu domu a střechu apod. Dotaci je tedy možné získat i v případě realizace jednoho nebo více opatření, realizovaných buď zcela, nebo dokonce jen zčásti (například výměnu oken, zateplení fasády, zateplení střechy atd.). Výše dotace závisí na účelu použití a dosažené výši energetické úspory. U dílčího zateplení je podmínkou snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla, které se počítá na vytápění m2 podlahové plochy:

RODINNÉ DOMY výše dotace poznámka
snížení spotřeby o 20% 650 Kč/m2 podlahové plochy max. 350 m2 podlahové plochy/RD
snížení spotřeby o 30% 850 Kč/m2 podlahové plochy max. 350 m2 podlahové plochy/RD
BYTOVÉ DOMY výše dotace poznámka
snížení spotřeby o 20% 450 Kč/m2 podlahové plochy max. 120 m2 podlahové plochy/bytovou jednotku
snížení spotřeby o 30% 600 Kč/m2 podlahové plochy max. 120 m2 podlahové plochy/bytovou jednotku

I přes určité uvolnění podmínek dotačního programu stále platí, že snížení spotřeby je možné dosáhnout výhradně díky opatřením splňující podmínky programu. Je třeba nadále používat pouze takové zateplovací systémy a otvorové výplně, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout tzv. hodnoty U (součinitel prostupnosti tepla). Stejně tak je nutností realizovat tato opatření pouze s firmou, která je registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů.

U bytových domů je požadováno provedeni stavebně-technického posouzeni budovy před podáním žádosti o podporu v této oblasti. Pokud tento posudek doporučí provedeni sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen provést veškera doporučena opatřeni, která jsou nutná pro kvalitní aplikaci zateplovacích systémů.

Dotace na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení
Nově jsou poskytovány dotace v části podpory A na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu. Dotace budou poskytovány do 31. 3. 2010 nebo do vyčerpání 50 milionů Kč.

Podpora na projektovou dokumentaci a energetické hodnocení (měrná potřeba tepla před a po realizaci opatření, ověření hodnoty součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy) bude vyplácena v momentě schválení žádosti o podporu investiční akce. Dotace bude vyplácena buď vlastníkovi domu (žadateli), nebo zpracovatelům energetického hodnocení a projektové dokumentace.

Výše dotace pro rodinné domy pro oblast A
energetické hodnocení 10 000 Kč
projektová dokumentace 10 000 Kč

Výše dotace pro bytové domy pro oblast A
energetické hodnocení 15 000 Kč na jeden bytový dům
projektová dokumentace 2 000 Kč na bytovou jednotku, max. 5% z výše dotace
zelená úsporám - pomoc s dotacemi
Od září se dotační program Zelená úsporám otevřel i pro dotace na komplexní zateplení panelových bytových domů. Otevření programu umožnila dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP), které spravuje program Zelená úsporám a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), jež spravuje program Nový panel. Z programu Zelená úsporám budou poskytovány dotace na celkové zateplení panelových domů, program Nový panel pomůže zase s ostatními částmi rekonstrukce.

MŽP v dohodě přistoupilo na podmínky MMR, které určují, že podpora se bude týkat pouze komplexního zateplení panelových domů, které zároveň splní podmínky, které ve své části A stanovuje program Nový panel. Na efektivní zateplení tak nyní mohou získat dotaci i panelové domy. Propojení s programem Nový panel zase zajistí prostředky například na vnitřní rekonstrukci domů.

zdroj: tisková zpráva

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *