Na co si dát pozor, když chcete využít dotaci ,,Dešťovka“?

O dotační titul „Dešťovka“ vypsaný 7.8.2017 je stále možné zažádat.

Autor: Ing. Martin Bílek, spolumajitel TRiGY s.r.o.

V celkové alokaci 240 milionů II. výzvy programu stále zbývá necelá polovina a to přibližně 100 milionů. V článku se zaměříme na legislativní a technická fakta, které Vám upřesní představu o této dotaci a jejím získání.

Na co je dotace vlastně určena?

Principem systému využití dešťové vody je akumulovat ze střech či jiných odvodňovaných ploch dešťovou vodu do akumulační nádrže. Ta se může například využít pro zálivku, nebo jako zálivka v kombinaci se splachováním WC. Dešťovou vodu lze samozřejmě použít i pro jiné užitkové účely. Pro akumulaci dešťové vody lze použít i starý septik, žumpu nebo jinou nádrž. Dotace se dělí do tří typů.

Jaké typy dotací to jsou?

Prvním z nich je využití dešťové vody pouze pro zálivku. Druhým je využití dešťové vody pro zálivku a splachování WC a třetí možností je využití přečištěných odpadních šedých vod (neobsahující fekálie a moč) jako vodu užitkovou pro splachování, zálivku apod. Při využití šedých vod lze zvolit variantu i bez využití srážkových vod.

Jaké jsou náklady na tyto systémy a jejich návratnost?

Třetí variantu lze využít i u bytových domů, kde se návratnost pohybuje v řádu několika let vzhledem k větší spotřebě na splachování. Principiálně platí, že tím čím větší plochu žadatel odvodňuje, tím získá větší dotaci.

Obecně se návratnost u všech systémů pohybuje v rozmezí 4-8 let. U systému využití šedých vod u rodinných domů, vzhledem k vysoké ceně cca 230 tisíc, se návratnost pohybuje v řádech desítek let. Systémy pro akumulaci dešťové vody bez využití šedých vod se pohybují v cenové relaci 50 – 100 tis., při využití dotace lze tedy polovinu nákladů pokryt z dotačních prostředků.

Kdo může o dotaci zažádat?

O podporu z dotace Dešťovka může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení, tedy rodinného či bytového domu. Nelze tedy žádat na rekreační objekty a obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely.

Jaká úskalí mě čekají při vyřizování žádosti?

Z hlediska zatížení žadatele je tato dotace velmi jednoduchá a při správném postupu nezabere vyřízení mnoho času jako například u titulu Nová zelená úsporám. Samotné podání žádosti zabere 15 – 45 minut. Ve chvíli, kdy podáte online žádost, jsou pro zájemce peníze alokovány a neprobíhá žádný další výběr, jestli bude žádost přidělena.

Po podání žádosti má žadatel 30 dní na doplnění dalších podkladů, kde se jedná o odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Odborný posudek si můžete nechat zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany SFŽP.

Kolik vlastně dostanu a na co?

Výzva je koncipována na pokrytí maximálně padesáti procent způsobilých výdajů a na realizaci systému pro využití dešťové vody. Jako způsobilé výdaje lze uznat veškeré náklady spojené pro zprovoznění systému využití dešťové vody.

Tedy například akumulační nádrž, čerpadlo, rozvody, svodné potrubí, filtrace, zemní práce apod. Ovšem 50 % nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která je stanovena na základě podání žádosti a převážně se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a systém ji vypočítá na základě zadaných dat.

Vždy je lepší si před podáním žádosti nechat zpracovat odborný posudek od specializované firmy, nebo se aspoň poradit, co do žádosti zadat. Tím si zaručíte maximální možné finanční prostředky z dotačního titulu.

Modelový příklad:

Žadatel má po podání žádosti stanovenou maximální výši dotace 45 000 Kč. Celý systém na využití dešťové vody pro závlahu a splachování žadateli zrealizuje dodavatelská firma za 80 000 Kč. V tomto případě mu bude proplaceno 50% nákladů tedy 40 000 Kč.

Pokud by mu jiný dodavatel zrealizoval systém za 120 000 Kč bude mu proplacená částka 45 000 Kč a nikoliv 50 % nákladů, tedy 60 000 Kč. Zde dojde k omezení dotace maximální výší dotace stanovenou na základě výpočtu při podání žádosti.

Legislativní omezení:

• Musí být odvodněno minimálně 50% střechy obytného domu. Případně tuto plochu lze nahradit jinými plochami např. plocha garáže, stodoly atd.

• Při podání žádosti je nutné doložit odborný posudek od specializované firmy. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc. Odborný posudek si lze nechat proplatit dotací jako způsobilý výdaj. Maximální výše dotace je 2500 Kč.

• Nelze odvodnit plochy pojížděné motorovými vozidly např. příjezdová cesta, parkovací stání.

• V případě žádání dotace pouze na zálivku musí být objekt stávající a obec musí být v seznamu suchých obcí vypsaném pro tuto dotaci, nebo splnit alespoň jednu z doplňujících podmínek.

• Za stávající objekt je považován objekt zkolaudovaný před 27.4.2017.

• Novostavby nezkolaudované před tímto datem musí zásobit všechny WC dešťovou vodou pro splachování. U stávajících staveb stačí zásobit alespoň jedno WC umístěné v obytné části objektu.

• V rámci dotace lze odvodňovat i plochy, které žadateli nepatří. Například sousedovu garáž či stodolu a tím si zvýšit množství vody pro vlastní využití a výši dotace. Zde je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.

• Pokud bude žadatel využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět do kanalizace, je nutné doložit souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Zde může být zpoplatněno vypouštění dešťové vody do kanalizace v rámci stočného. Je nutné si uvědomit, že žadatel je zákazníkem provozovatele kanalizace a sjednat si férové podmínky. Například podružné měření vody účtované jako stočné, případně tarifní platbu tzv. německého modelu kdy je předpoklad, že 20 % pitné vody je v objektu využito na splachování.

• Za způsobilé výdaje lze uznat pouze náklady, například faktury, vystavené po 27. 4. 2017.

• V případě provádění prací svépomocí, nejsou tyto náklady uznány jako způsobilé, tedy proplacené. Jelikož žadatel na ně nemůže doložit daňový doklad.

• Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody si žadatel musí předfinancovat a dotace je proplacena až po realizaci systému.

• Termín pro realizaci systému je jeden rok od akceptace žádosti ze strany SFŽP. Nicméně nutno podotknout ze zkušenosti, že v případě potřeby lze lhůtu prodloužit.

• Pro instalaci systému nejsou schválení dodavatelé, tudíž si může žadatel vybrat prvky systému nebo dodavatele sám bez vlivu na čerpání dotace.

• Dotaci lze čerpat na již zrealizované projekty nebo projekty v průběhu realizace, pokud jsou faktury vystavené po 27. 4. 2017

Technické zásady:

• Akumulační nádrž musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a zamezeno vlivu denního světla. Tudíž je nejvhodnější podzemní nádrž, nebo nádrž umístěná v objektu bez rizika zamrznutí.

• Z důvodu zamezení kontaminace vody nesmí byt napojeno na potrubí rozvodu dešťové vody jiné potrubí zásobené pitnou nebo studniční vodou.

• V případě naplnění akumulační nádrže musí být její odtok zaručen bezpečnostním přelivem. A to buď do vsaku, nebo kanalizace.

• Odvodňovaná plocha se počítá jako půdorysný průmět. Nikoliv jako plocha šikmé střechy. Lze si jako představit jako plochu při pohledu shora na střechu objektu.

• V žádosti se udává součinitel filtrace, který vyjadřuje poměr množství dešťové vody, která steče ze střechy či jiné odvodněné plochy do nádrže. Tedy pokud není systém před nádrží vybaven filtrační šachtou s přepadem, je tato hodnota 100 %. Čímž si žadatel zaručí maximální čerpání dotace.

• Plochu závlahy udávanou do žádosti lze uvést jako celou plochu zeleně vhodné pro závlahu, takže se nemusí jednat jen například o zeleninový záhon. V některých případech takto žadatel získá dotaci vyšší o několik tisíc.

• Vybavení systému je omezeno pouze minimálním objemem akumulační nádrže. Tuto hodnotu zjistí žadatel již při podání žádosti a odvíjí se od velikosti odvodňované plochy případně plochy zavlažované. Zde je nutno dodržet tuto minimální hodnotu, ovšem velikost nádrže nad tuto hodnotu není nijak omezena.

• V případě využití starého septiku, žumpy apod. musí být nádrž vyčištěna, aby byla vhodná pro tyto účely.

• Pro zhotovení systému nejsou u této dotace schválené specializované firmy. Tudíž si žadatel může zvolit sám, nebo realizovat svépomocí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *