Český stát vybírá výpalné od provozovatelů ostrovních solárních elektráren

Je soukromá ostrovní fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, která nepobírá žádné dotace, žádný zelený bonus ani nedodává energii do distribuční sítě, kdy energie je akumulována v bateriích či ihned spotřebována, povinna platit poplatek 2,11 Kč/MWh? Český Energetický regulační úřad tvrdí, že ANO.

Nezávislý ostrovní fotovoltaický systém je českým státem - zcela nesmyslně - zpoplatněn. foto: MyPower.cz
Nezávislý ostrovní fotovoltaický systém je českým státem – zcela nesmyslně – zpoplatněn. foto: MyPower.cz

Odborné diskusní fórum MyPower.cz zaměřené na ostrovní výrobu solární energie (takovou, kdy solární elektrárna není připojena k distribuční elektrické síti a vyrábí veškerou elektřinu pro svou vlastní spotřebu), aktuálně narazilo na zajímavý rozpor v rozhodnutích českého Energetického regulačního úřadu.

V nedávném cenovém rozhodnutí ERÚ (9/2012)o výrobě elektřiny se mimo jiné píše:

c) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, [!] a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky [!], kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,

Zdroj: http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/ERV9_2012.pdf

Administrátor zmiňovaného fóra neváhal a napsal vedení ERÚ email v následujícím znění:

— Citace —

Dobrý den paní ing. Vitásková,

dostala se ke mě informace o zpoplatnění provozu ostrovních elektráren, které nejsou připojeny k DS a energii do ní nedodávají. Bylo by prosím možno abyste se k této problematice jako předsedkyně ERU vyjádřila pro komunitní server mypower.cz, zabývající se osvětou ohledně energetické soběstačnosti?

Chtěl bych se zeptat na důvod zpoplatnění energie ze slunce, která je všem tak nějak od přírody dostupná zdarma. Pokud je mi známo, provozovatel distribuční sítě, provozovatel přenosové sítě, ani stát se nijak na svitu slunce nepodílí ani ho nijak nezajišťuje. Kam tedy tyto peníze jdou a za co jsou vybírány?

Podotýkám že neřeším nijak systémy připojené do veřejné distribuční sítě, řeším zpoplatnění provozu těch systémů, kde se občan rozhodnul nezatěžovat státní infrastrukturu a přesto je dle rozhodnutí ERU nucen platit poplatky.

… (redakčně zkráceno)

Předem děkuji za Váš čas a vaši odpověď.

— Konec citace —

S pověřením úřadu odpověďel Ing. Ondřej Touš – vedoucí oddělení regulace cen.

— Citace —

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) obdržel dne 13. května 2013 Váš dotaz týkající se platby regulované ceny dle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny (dále jen CR ERÚ). Z pověření Vám sděluji následující.

Zmocnění pro stanovování ceny za činnost operátora trhu je Energetickému regulačnímu úřadu dáno zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 20a jsou stanoveny kompetence operátora trhu, které jsou hrazeny předmětnou cenou za činnost operátora trhu, a to včetně ostrovních provozů, které mají jako licencované subjekty stejné povinnosti jako subjekty připojené do distribuční či přenosové sítě ve smyslu poskytování výkazů a dalších informací operátorovi trhu ke zpracování.

Jak je uvedeno v bodu 6.2. písm. c) výše uvedeného CR ERÚ, součástí ceny za činnost operátora trhu v elektroenergetice (7,56 Kč/MWh) je také zvláštní poplatek ve výši 2 Kč/MWh podle § 17d energetického zákona sloužící k financování ERÚ a poplatek na náklady operátora trhu
spojené se zajištěním činnosti výplaty podpory podporovaným zdrojům dle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve výši 2,11 Kč/MWh.

Cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice kryje náklady společnosti OTE, a.s. spojené se zpracováním bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR, administruje příspěvek na podporované zdroje apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i ostrovní provozy na území ČR se podílejí na nákladech za činnosti, které musí společnost dle platné legislativy zajišťovat.

— Konec citace —

Není to příliš srozumitelná odpověď, a tak se administrátor zeptal na přímou otázku s požadavkem přímé odpovědi ve tvaru ANO / NE:

— Citace —

Dobrý den, obávám se že odpovědi moc nerozumím. Zeptám se tedy jednodušeji a prosím o jednoduchou odpověď ve stylu „ANO“, nebo „NE“.

Je soukromá ostrovní fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, která nepobírá žádné dotace, žádný zelený bonus ani nedodává energii do distribuční sítě, kdy energie je akumulována v bateriích či ihned spotřebována, povinna platit poplatek 2,11 Kč/MWh (odpověď „ANO“) či nikoliv (odpověď „NE“)?

Předem děkuji za srozumitelnou odpověď.

— Konec citace —

Pan Ing. Touš z ERÚ odpověděl následovně:

— Citace —

Odpověď zní ANO.

Zpoplatnění této spotřeby vychází z ustanovení odstavce (6.2.) písmena c) platného cenové rozhodnutí ERÚč.5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

Cituji:
„(6) Pro činnosti operátora trhu platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

(6.2.) Pevné ceny za činnosti jsou:

c) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,“

S pozdravem a přáním hezkého dne
O.Touš

— Konec citace —

Automobilisté zbystřete! Znamená to tedy, že všechny automobily, které z pohledu elektrických rozvodů rovněž představují také vcelku silný ostrovní systém, jsou dle tohoto vyjádření povinny platit také za spotřebovanou energii, neboť se jedná o ostrovní systém. Správce fóra se tedy zeptal ještě jednou na tuto konkrétní záležitost:

— Citace —

Dobrý den, rozumím tomu tedy správně tak, že všechny automobily musí také platit za tuto spotřebu, neboť jejich elektrorozvody splňují rovněž definici ostrovního provozu, kdy zdrojem elektřiny je alternátor, úložištěm baterie a spotřebiči například osvětlení (reflektory), zapalování svíček benzínového motoru, startér (= elektromotor), autorádio?

Pokud ne, je možno citovat zdroj, kde je možno se dozvědět přesnou definici ostrovního provozu na který se takové poplatky vztahují?

— Konec citace —

Odpověď z ERÚ:

— Citace —

Dobrý den,

v tomto směru vychází ustanovení ze současné praxe, kdy se tento poplatek hradí za spotřebované množství elektřiny v ostrovních provozech, které by byly v jiném případě kryty dodávkou elektřiny z elektrizační soustavy.

Ostrovní provoz není na úrovni zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) definován.

ERÚ si uvědomuje, že současná právní úprava primární legislativy týkající se vybírání poplatků je v jistých směrech nedokonalá, a proto při návrhu novel zákonů iniciuje jejich jednoznačné definování.

S pozdravem
O.Touš

— Konec citace —

Společnost i4wifi, a.s., která se mimo jiné zabývá prodejem solárních panelů a dalších komponent pro ostrovní solární systémy, vidí potom situaci jednoznačně:

— Citace —

Závěr je jasný: Ostrovní systémy nespadají pod kompetenci ERÚ.

Viz též informace publikované zde:
http://www.ev-power.eu/docs/web/GridFree-Info-CZ-02.pdf

K [ostrovním] instalacím a GridFree není žádné stanovisko potřeba a požadovat takové stanovisko je zcela protichůdné: to už můžete rovnou žádat o stanovisko k přeměně energie třením liščích ocasů o ebenové tyče.

i4wifi a.s.

— Konec citace —

Více aktuálních informací naleznete v diskuzním vlákně týkající se tohoto tématu. Připraveno ve spolupráci s MyPower.cz.

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.

70 komentářů: „Český stát vybírá výpalné od provozovatelů ostrovních solárních elektráren

 • 9. 1. 2016 (18.45)
  Trvalý odkaz

  Když se narodí dítě hned mu nabíhá dań z odpadu konečně se tato nemravnost řeší.Ale je to princip lidská bytost je předem hned od narození kriminalizována.Když vyroste a zplnoletní postaví si domek s komínem v který nepoužívá je povinen mít razítko od kominíka za tři stovky.Energetický štítek od certifikovaného energetika.Vybuduje-li ostrovní system je povinen mít certifikovaný elektroměr s pravidelnou metrologickou kontrolou,na kterou ale bude navazovat kontrola certifikovaného revizního elektrikáře,ten řekne že nemá licenci na měření hromosvodů tak musíme hledat dalšího .a z člověka svobodného je slepička od zachrtlého kohoutka.Potom je krok k tomu aby parlament odmával pochybnost o nedotknutelnosti obydlí a povinnosti vpouštění potulných komisařů do svého soukromí a „oprávněné osoby“ si najdou důvod jak Vás donutit.Nejtěžší hřích hned po vraždě je neplacení daní .Važte si svobody a obhajujte svoje právo na ní.

  Reagovat
 • 9. 1. 2016 (18.35)
  Trvalý odkaz

  Když se narodí dítě hned mu nabíhá dań z odpadu konečně se tato nemravnost řeší.Ale je to princip lidská bytost je předem hned od narození kriminalizována.Když vyroste a zplnoletní postaví si domek s komínem v který nepoužívá je povinen mít razítko od kominíka za tři stovky.Energetický štítek od certifikovaného energetika.Vybuduje-li ostrovní system je povinen mít certifikovaný elektroměr s pravidelnou metrologickou kontrolou,ne kterou ele bude navazovat kontrola certifikovaného revizního elektrikáře,ten řekne že nemá licenci na měření hromosvodů tak musíme hledat dalšího .a člověka svobodného je slepička od zachrtlého kohoutka.Potom je krok k tomu aby parlament odmával pochybnost o nedotkknutelnosti obydlí a povinnosti vpouštění potulných komisařů do svého soukromí

  Reagovat
 • 2. 5. 2014 (7.17)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den.
  Jak je to prosím s tím poplatkem za vyúčtování cen za ostatní regulované služby u lokální spotřeby elektřiny ? Loni nic takového od EON nechodilo.

  Reagovat
 • 11. 4. 2014 (10.17)
  Trvalý odkaz

  Dobrý den, Ostrovní systém je technologie která vyrobí energii sama a sama ji spotřebuje at je jakéhokoli druhu. Jak zpoplatníte solární hračky pro děti svítidla na zahradách co tův s kolektoru??To je také ostrovní systém. Právně neplatný zákon.

  Reagovat
 • 5. 1. 2014 (0.34)
  Trvalý odkaz

  Dobry den, zaujala me diskuze, ale nikde tu nezaznelo, jak to chapat v pripade, kdy chci provozovat ostrovni system na pozemku, ktery neni veden jako stavebni pozemek, tudiz tam zadna pripojka neni. Postavim si rekneme na sve louce svuj mobilheim se solarnim panelem. Prijde urednik a ja mu reknu, ze budu za pripojku velmi rad, a az mi svou stabilni a pohodlnou elektrinu na pozemek privedou, rad se pripojim. Do te doby me ale asi v zadnych statistikach nemaji a tudiz je administrativne nezatezuji – proste pro ČEZ neexistuji ( coz je mimochodem krasny SEN, ze ?! :-)

  Reagovat
 • 30. 6. 2013 (22.06)
  Trvalý odkaz

  Z vyhlášky 51/2006 Sb. „(9) V případě zániku smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny trvá
  rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 60 měsíců ode dne zániku smlouvy. Jestliže smlouva o přenosu nebo distribuci elektřiny nebyla uzavřena do 60 měsíců od termínu připojení sjednaného ve smlouvě o připojení, rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.“

  Reagovat
 • 21. 6. 2013 (10.06)
  Trvalý odkaz

  Pro orcinusorca:
  Takže podle vás,když si za vlastnoručně vydělané (zdaněné) peníze koupím (zdaněnou) sazenici stromku,třeba jabloň a zasadím si jí na vlastní zahrádce (ze které také platím daň),tak ještě budu muset za každé jablko,které se mi urodí a SÁM ho sním,taky zaplatit daň???
  Podotýkám,že jako podnikatel platím i tu silniční daň,takže tu už mi nepřišijete!

  Reagovat
  • 30. 6. 2013 (18.20)
   Trvalý odkaz

   Takže ještě jednou: Pokud jste vlastníkem domku a vedou k Vám dráty, pak jste naznačil, že bude spotřebovávat el. energii z veřejné sítě. Od distributora jste dostal dráty, které jste se zavázal používat. Tímto jste se stal také tím, o kterého se ERÚ stará. Kolik let jste byl bez blackoutů??? Pokud se najednou rozhodnete dále nepoužívat veřejné dráty, pak je to jako s dotovaným mobilem. Měl byste ho vrátit, včetně nesplacené části hodnoty mobilu. Pět korun opravdu nikoho nevytrhne. Je to asi neuvěřitelné, ale ERÚ prostě potřebuje vědět, kolik energie se spotřebuje, vyrobí na našem území. Potřebuje Vás registrovat, aby zjistil jestli při provozu dodržujete všechny potřebné normy.

   Reagovat
   • 30. 6. 2013 (20.24)
    Trvalý odkaz

    „které jste se zavázal používat.“

    Co to proboha melete za kraviny?

    Reagovat
    • 30. 6. 2013 (22.14)
     Trvalý odkaz

     Takže podle níže uvedené vyhlášky, pokud jste byl připojený k distribuční soustavě, pak se ERÚ musí ještě dalších 5 let starat o „rezervaci výkonu“. Nevidím jediný důvod, proč by se ti odpadlíci neměli podílet na provozu formou toliko omílané pětikačky. Tímto končím s tímto tématem.

     Reagovat
     • 1. 7. 2013 (7.32)
      Trvalý odkaz

      Tak podivejte se pane, ja bydlim v nemovitosti bez pripojky, nikoho jdem nikdy nezadal o zadnou pripojku, nikdy tu elektrika nebyla a dum krmim pouze ostrovni fotovoltaikou a staci mi to. Jaka rezervace vykonu? Pro koho? Na co? Jaci odpadlici? Ti kdo podepsali nejakou smlouvu na 5 let tak proti tomu zadna, ja nikomu nic nepodepsal a zadnou takovou sluzbu uz leta nevyuzivam. Proto jdete s jakymkoliv vypalnym a kolektivnim prispevkem, i kdyby to mela byt kacka, do prdele. Jde o princip, ne o vysi castky.

 • 13. 6. 2013 (13.54)
  Trvalý odkaz

  Co se divíte? To je trest za to, že jste se postarali o svou potřebu energie zčásti nebo zcela sami a přestali ji zčásti nebo zcela kupovat od těch, kdo mají výrobu a distribuci energií jako svůj podnikatelský džob, na který měli donedávna monopol a spolu s ERÚ si mohli stanovovat cenu i zisk, což jste jim zatrhli. Požadavek, ať jejich administrativní režii platí ti, kdo užívají jejich zdroje a sítě, je na místě a výběr poplatku za autonomní zdroje pro vlastní spotřebu je amorální. Když si sám pěstuji zeleninu pro svou potřebu, taky neplatím výpalné velkozelinářům.

  Reagovat
  • 13. 6. 2013 (14.24)
   Trvalý odkaz

   Ohledně těch zelinářů – tam to taky pomalu jede. Viz Monsanto a ty jejich jedy a jejich GMO kytky těm jedům odolné. To je taky jeden nebezpečný směr vývoje.

   Reagovat
 • 12. 6. 2013 (19.34)
  Trvalý odkaz

  Možná by stálo za to si hromadně zatrollovat a poslat na ERÚ 1000 žádostí, ať vyměří těch pár halířů ze solárních kalkulaček. Sice to jde z našich daní, ale úředník by asi pukl vzteky :-)))

  Reagovat
 • 12. 6. 2013 (19.10)
  Trvalý odkaz

  paroplyn Počerady 19mld-přípojky v areále elektrárny tj. do 100m. USA paroplyn stejná technologie přípojky 4500m cena výstavby 10mld. Počerady stojí…paroplyn v USA vyrábí. takže zde je problém-tzn ČESKÝ STÁT JE NEJHORŠÍ HOSPODÁŘ a proto poskáče po svých ovčanech a oni mu to zaplatí a když budou držkovat tak ukáže na solárníky, že za to můžou oni.

  Reagovat
 • 11. 6. 2013 (23.15)
  Trvalý odkaz

  pro autor ČLÁNKU : TŘENÍM LIŠČÍHO OCASU O EBENOVOU TYČ by jste zřejmě nedosáhli elektronizace a to ani třením od dětství do důchodu.
  Pokud by jste ale použil EBONITOVOU TYČ, tak to by bylo něco jiného :-)
  Hezký den a pozor na slova :-)

  Reagovat
  • 12. 6. 2013 (16.53)
   Trvalý odkaz

   jde tedy jen o elektrostatickou elektřinu a řeší se proudové odběry :) nicméně k tomu ebenu – elektrostatická elektřina vzniká třením, u ebenové by možná byl náboj menší, ale nějaký by vzniknout měl, ke tření tam dochází, dřevo je také slušný izolant, tak by se to nemělo hned uzemnit… Přesto požaduji experimentální ověření :)

   Reagovat
   • 12. 6. 2013 (18.59)
    Trvalý odkaz

    Ještě jde o charakteristiky materiálů, hlavěn jak se rády nabíjejí, to hraje taky roli

    Reagovat
 • 11. 6. 2013 (21.22)
  Trvalý odkaz

  Hlavně mně točí, kolik VYŠTUDOVANÝCH ekonomů a humanistů bude běhat po vesnicích a chatách a zjišťovat, kdo má kde jakej solár. Protože už je jich tolik, že jinou práci stejně neseženou.
  Člověk maká přes tejden v práci a ještě aby myslel na to, kdo mu oblejzá kolem zahrady.

  Reagovat
  • 12. 6. 2013 (11.58)
   Trvalý odkaz

   ano jde o princip, stát investoval nemalé peníze do distribuční sítě a očekával, že spotřebitelé toto zaplatí. Buď náklady na provoz nevyužívaných drátů rozpočítá mezi zbývající, nebo ti, kteří odhlásili odběrné místo zaplatí částku za připojení jako jednorázový poplatek. A to pětikačka rozhodně nebude ;)

   Reagovat
   • 12. 6. 2013 (12.57)
    Trvalý odkaz

    Ať si ty vaše nevyužité dráty o kterých mluvíte stát laskavě na vlastní náklady demontuje a prodá tam, kde jsou potřeba. V opačném případě nechť je doloženo, že taková investice byla účelná a nejednalo se o plýtvání veřejnými prostředky.

    Reagovat
    • 12. 6. 2013 (13.18)
     Trvalý odkaz

     Typický přístup privatizace zisků a socializace ztrát… Stát (čez distribuční soustavy) se snaží veřejnými prostředky neplýtvat. Tím, že zákazník byl připojen do sítě uzavřel smlouvu, že elektřinu bude odebírat a náklady na připojení se promítnou v měsíčních platbách. Je to jako si koupit dotovaný mobil, ale najednou se rozhodnout, že volat s operátorem nemá smysl. Všichni tady křičí, že stát je ten špatný, že vybírá směšný pětikačkový poplatek. Ale že ostrovní systémy zdražují distribuci ostatním tím, že se odhlásí asi nikomu nedochází. Nevím, že by měl čez nějakou povinnost někoho připojovat k síti, takže může odmítnout nové zákazníky v nějaké lokalitě, protože vybudování sítí by bylo příliš nákladné…

     Reagovat
     • 12. 6. 2013 (15.01)
      Trvalý odkaz

      To mě teda řěkněte, jak zdražují elektřinu ostátním? Pořád mi tak jaksi vychází tahle rovnice:
      Více ostrovních systémů = menší spotřeba ze sítě = menší zátěž linek = menší (levnější) vodiče + menší trafa + menší rozvodny = nižší náklady na distribuci, protože se nebudou muset udržovat zbytečně velké rozvodny.

      Máme tu období míru a stát by neměl lézt do zbytečných oborů. Ono totiž hrozí, že se ta polostátní firma bude snažit o to vydobít si s pomocí úřadů co nejsilnější pozici.
      Je snad TEPCO státní? Je RWE státní? Je E.ON státní?

   • 12. 6. 2013 (15.34)
    Trvalý odkaz

    Poslední velký projekt ve výstavbě EPS byla přípojka pro Temelín. Většina DS bere energii ze sítě 110kV stavěné už za první republiky. Od té doby je to už dávno zaplacené. A teď můžeme klást otázku, jetsli byl projekt soustavné elektrifikace Československa, nebo jek se to jmenovalo, a jakési částečné zestátnění, žádoucí, nebo jestli nebylo lepší nechta to na původních X společnostech. Musíme si uědomit, že tak vznikly už tehdy monopolní dodavetelé proudu a X desítek lokálních distributorů a výrobců zaniklo.
    Brno, Praha, Hradec Králové… Tato města měla vlastní elektrárny, později spojená do koncernů, jak se chovaly tehdy elektrárny, které se nazývaly všeužitečné je dobře doloženo a dohledatelné, v podstatě se příliš nelišily od ČEZu, viz níže.

    Toto je prosím z dobové diskuse v senátu.

    Všeužitečné elektrárny mají nejdražší proud. Už jsem s tohoto místa konstatoval, že u nás na Moravě prodává na příklad všeužitečná elektrárna středomoravská proud nejdráže, za 3.60 Kč na svícení kromě poplatků z elektroměrů a jiných vedlejších poplatků, kdežto západomoravská elektrárna, která je rovněž všeužitečná, prodává proud o 30 haléřů laciněji, soukromý podnik ve Veselí velkostatkáře Chorinského prodává tentýž proud za 2.40 Kč a vámi opěvaný zlínský Baťa dodává proud ve Zlíně i v přifařených obcích za l Kč Kwh…
    http://www.zlin.estranky.cz/clanky/batuv-system-_batismus_/o-batovi-v-senatu-viii_.html

    Podstatné je, že elektrárny, které byly „veřejnoprávní“ dodávaly proud mnohem dráž lidem, než byly jejich skutečné náklady, protože údajně zlínské baťově elektrárně dodávaly proud za 60hal a na tomto proudu MUSEL býst stále zisk.

    Reagovat
    • 12. 6. 2013 (17.42)
     Trvalý odkaz

     aha, takže výstavbu obřích transformátorů za 2 miliardy korun (stavěná kvůli OZE) na česko-německé hranice má podle vašeho názoru zaplatit kdo? další plánované náklady ve výši 60-65 miliard na výstavbu a obnovu distribuční sítě staré 40, až 20 let zaplatí také nikdo?

     Reagovat
     • 12. 6. 2013 (18.58)
      Trvalý odkaz

      Pokud vím, tak se staví transformátory v existující rozvodně a staví se kvůli zahraničí, nikoliv kvůli domácím OZE.

      Rozhodně to nemají platit ti, co mají ostrovní systémy, byť by to měla být obec s 2000 obyvateli (a to by to byl pořádný ostrov) které jsou ze své podstaty od centrální sítě odpojené. A lidi nelze za to, že z nějakého důvodu nechtějí být napojení na cetnrální síť penalizovat, protože pak by se to mohlo jevit jako zneužití moci.

      Do EPS a DS neinvestoval stát, ale společnosti, tedy je to podnikatelské riziko, jako každé jiné. Při obnově DS se pak dá vycházet z nových požadavků, které zohlední nové zatížení, tedy je klidně možné, že některé linky budou moci být zrušeny.

      Kdyby se nám teď vláda sprčila a rozhodla se během desetiletí vrazit 2biliony korun do gigantické elektrárny, byť bez perspektivy (20GW není šance udat a ani rozvést) exportu, byl byste ochotný ji platit?

     • 12. 6. 2013 (19.21)
      Trvalý odkaz

      Slyšel jste vůbec někdy o společnosti ČEPS, a.s.?

     • 12. 6. 2013 (19.54)
      Trvalý odkaz

      A jinak majitele rozvodné soustavy po jištič, nebo domovní skříň je (ve velké většině) ČEZ distribuční síť, nebo společnost E.ON Distribuce (na jihu republiky). Takže obec scénář, že si obec bude vyrábět elektřinu sama by musel zahrnovat i natažení nových drátů ke svým spotřebitelům.

   • 6. 2. 2014 (9.09)
    Trvalý odkaz

    Stát investoval co to je?
    Státu tady přece nic nepatří. Všechno spravují soukromé subjekty zaměřené na profit . Ty rozhodují prostřednicvím státu o našich penězích.
    Te´d se třeba bude dostavovat JETE.
    Ze státních peněz pro naše dobro.
    Myslíte si snad něco jiného? Tak to někomu řekněte.

    Reagovat
  • 12. 6. 2013 (12.40)
   Trvalý odkaz

   přesně tak; 5Kč by mě nevytrhlo, ale pokud bych jim je měla posílat, tak bych je posílala za každou MWh zvlášť po té, co bych zjistila u které banky mají vedený účet…

   Reagovat
 • 11. 6. 2013 (19.28)
  Trvalý odkaz

  Jestli daň za spotřebu průměrné domácnosti činí 5 korun za rok, tak tohle je úplně zbytečný článek. Může se tu sice pyskovat o tom, že se daní slunce, ale čtením tohohle článku jste přišli o více, než kdybyste ty 2 minuty strávili v práci za placený přesčas.

  Reagovat
  • 11. 6. 2013 (21.07)
   Trvalý odkaz

   Až za 2 roky bude z MWh přílepkem bez povšimnutí prohlasována změna na KWh, tak to bude jiná liga. Myslím, že je dobré tohle svinstvo podchytit už v samém začátku a velmi hlasitě na tento pokus upozornit. Kdo nevnímá, může se později velmi krutě divit, kam až to zašlo. A proč? Protože tupá masa zaživa pomalu vařených žab před lety byla plná dementů blbých, nechali si srát na hlavu a plíživě připočítávat daně korunku ke korunce až se nechali uvařit úplně, až si toho díky změnám typu „na to snad každý má… né .. voe …“ ani všimnout nešlo a nechali to až tam zajít.

   Reagovat
  • 11. 6. 2013 (21.15)
   Trvalý odkaz

   Ano i ne. Je jasné, že 5 Kč za rok neni žádná bláznivina, ovšem otázka je, jak dlouho těch 5kč vydrží…

   Spíš si myslím, že to je takový TESTOVACÍ BALÓNEK.

   Za chvilku se taky může stát, že se bude danit dřevo, který si naštípete ve vlastním lese a ve vlastních kamnech si ho spálíte.
   Což se ovšem už asi taky daní.

   Prostě za 5 let může být ta daň u ostrovního systému 1000,- měsíčně, aby nakonec lidi ještě rádi zůstali napíchlí u našeho milovaného ČEZu. Člověk s vlastním přísunem energie má určitou svobodu… To stát nemá rád :-)

   Reagovat
   • 11. 6. 2013 (23.17)
    Trvalý odkaz

    aNO ŽÁDNÝ STÁT NEMÁ RÁD NEZÁVISLOST NA NĚM SAMÉM U SVÝCH OVEČEK

    Reagovat
   • 12. 6. 2013 (11.33)
    Trvalý odkaz

    Na jednu stranu stát poskytuje dotace „Zelená úsporám“ a na nový kotel, což asi všichni berou jako takovou samozřejmost. Ale peníze se nijak nevyrobí. Stát jen přerozdělí to, co vybere…Jinak je otázka, kolik je novostaveb, které od svého počátku jsou konstruované na fotovoltaiku a kolik staveb má dráty od čezu a jen je nevyužívá…(ty dráty taky stojí peníze za vyrobení, údržbu atd.). Pak by tito ostrovníci (ti, co mají jističe čezu) měli plati za dráty do nejbližší trafostanice. Dráty jsou nataženy pro spotřebitele a ne na okrasu ;) Stát nemá rád, když čez natáhne dráty a pak je nikdo nevyužívá ;)

    Reagovat
    • 12. 6. 2013 (12.49)
     Trvalý odkaz

     Opět to máte popletené. Ti co mají jističe čezu jak píšete. si za ty dráty platí a mají to napsáno jako jednu z plateb na každé faktuře. Proč by ostrovník, který o dráty čezu nestojí měl platit za něco co nevyužívá a nikdy ani nechtěl a leckdy ani nataženo nemá, protože to prostě nepotřebuje. Jen proto, že mu to někdo cpe tak by za to měl platit? Co to je za hovadinu? Bez ohledu na to, že takovou službu k ničemu nepotřebuje? Ohledně zelené úsporám, kdo to je to vaše „všichni“? Já (a spousta dalších) asi do všichni nespadám, protože to jako samozřejmost rozhodně neberu a vyjímka rozhodně nejsem. Nejsem parazit. Když budu chtít kotel, rozhodně nepotřebuji aby to bylo od někoho výpalným vybráno a mě dáno jako dotace. Cítil bych se jako parazitující prase.

     Reagovat
     • 12. 6. 2013 (13.30)
      Trvalý odkaz

      Všichni= pobíračí příspěvku v celkové výši (zatím) 20,894 miliard korun (pro letošek alokováno 1,5 miliardy korun), výše příspěvku „na nové kotle“ jsem nenašel, ale nějaký stomelounek to určitě bude ;)

    • 12. 6. 2013 (15.09)
     Trvalý odkaz

     Pokud se někdo odpojí, pak nemá elektroměr a tedy ani jističe od jekékoliv elektrárenské společnosti.
     Jestli se jedná o novou lokalitu výstavby, tak tam zasíťování provádí investor. Navíc od trafa není veden ke každému domu jeden drát, ale domy jsou připojeny na jeden hlavní kabel, celá ulice je na něj napojená, takže tady by maximálně ztráty byla několik metrů kabelu, což je tak směšná částka, že se s ní ani nedá pořádně operovat.

     Reagovat
     • 21. 6. 2013 (20.02)
      Trvalý odkaz

      Melete páté přes deváté. Otázka zní jinak. Jakám právem mne nutí dodavatel odebírat jeho zboží a podílet se na nákladech jeho distribuce. Nedávno nečas upozornil na to, že v důsledku regulace máme nejvyšší cenu elektřiny v Evropě a proto naši výrobci ztrácejí konkurence schopnost. Za této situace energetické monopoly vymýšlejí další a další poplatky.

   • 13. 6. 2013 (9.07)
    Trvalý odkaz

    To je jasný, dřevo vyrostlo v lese díky Slunci a vodě. A to se musí zdanit. :-)

    Reagovat
  • 6. 2. 2014 (8.50)
   Trvalý odkaz

   S daněma je to vždycky stejný. Viděl jsem před lety elaborát, že daně z nemovitostí jsou hodně nízký a jejich zpracování stojí Českou státní administrativu 2x více, než se vybere. Normální člověk by řek:“ Zrušte tu daň a pošlete kancelářský domů“. Jak myslýte, že to dopadlo daň se postupně zdvacetinásobila a teď soudruh A.B. dohlédne na to aby se opravdu řádně vybrala. A soudruh Špi. má zvýšenou zaměstnanost v důstojných podmínkách. Metál 1 Metál 2…Metál n.
   A za každej blbej nápad jak obrat občana o peníze Metál.

   Reagovat
 • 11. 6. 2013 (11.43)
  Trvalý odkaz

  No co chceme, je to tu blbákov, absurdistán… Otzka je proč tomu tak je.

  Vím bude to teď trochu mimo téma, ale někdy mi připadá že přes všemožné problémy jsou na tom líp lidi v rozvojových zemích.

  Reagovat
 • 11. 6. 2013 (11.42)
  Trvalý odkaz

  OBČANIA ZOBUĎTE SA !! ČR-SR ! , je čas na dokonanie nežnej revolúcie ale teraz ako skutočnej revolúcie. Praha pošli historický návod na defenestráciu Bratislave. Tu už idú srandy bokom. Mladí chopte sa príležitosti ! , my postarší neeštébaci vám pomôžeme. EU na to čaká, ale radiť nám nebude. Je to na nás.

  Reagovat
 • 11. 6. 2013 (10.27)
  Trvalý odkaz

  Takže půjdeme přihlásit na ERU trpaslíka ze zahrady. Jelikož má solární palel o plože cca 5cm2, rovněž obsahuje akumulátor o kapacitě tuším 500mAh a spotřebič – 3xLED. Takže typycký solární ostrovní systém.

  Reagovat
 • 11. 6. 2013 (8.33)
  Trvalý odkaz

  Nevim, jak je to s temi licencemi.
  Ale toto pravidlo se nemusi vstahovat jen na solarni elektrarny. Treba v automobilech se take vyrabi el. energie.
  V poradu Autosalon na Prima TV jeden redaktor zjistoval, jak je to s dotacemi nebo ulevami na hybridni automobily a z ministerstva dopravy(nevim to jiste) dostal odpoved, ze se v techto vozidlech vyrabi el. energie a ze uleva je to, ze se tato energie nedani.

  Reagovat
 • 11. 6. 2013 (6.55)
  Trvalý odkaz

  Dvě kačky za MWh platíte úřadu na provoz jeho kanceláří, co je na tom těžké pochopit? Majitel ostrovního systému použil veřejné silnice k dopravě, tak proč by se neměl podílet na jejich opravě?

  Reagovat
  • 11. 6. 2013 (7.53)
   Trvalý odkaz

   Protože slunce není financováno z veřejných prostředků a nikdo ho nereguluje.

   Reagovat
  • 11. 6. 2013 (7.55)
   Trvalý odkaz

   Máte to celé popletené. Jak vy tak majitel ostrovního systému platí poplatky za cesty v jiných daních, k tomu určených a s provozem motorového vozidla souvisejících. Zelináři i blázni využívají také k dopravě veřejné silnice, tudíž dle vašeho tvrzení by měli platit i blázni a zelináři. Nebo jste si zased na majitele ostrovních systémů, a chcete, aby za použití veřejné silnice k dopravě platili oni více a jiní méně. A teď proč vlastně? :)

   Reagovat
   • 11. 6. 2013 (12.24)
    Trvalý odkaz

    Autor píše, že výše příspěvku je dvě koruny za MWh, což je pro majitele ostrovního systému pro rodinu v nákladech celkově korun 5 (průměrná spotřeba rodiny je 2,5 MWh). Pět korun za rok…jako příspěvek na úředníka a další erár (jako například opotřebení vozovek). Zelináři platí DPH jako poplatek eráru a blázni platí daň za nemovitost (nebo o danou část mají vyšší nájem).

    Reagovat
    • 11. 6. 2013 (17.30)
     Trvalý odkaz

     A co tak opotřebování vzduchu který dýcháte? To zdanit taky? I dutost by bylo dobré zdanit. Asi by jste se nedoplatil :D

     Reagovat
  • 11. 6. 2013 (21.26)
   Trvalý odkaz

   Já bych řekl, že konkrétně do silnic jdou v dnešní době už takový prachy… Spočtěte si, kolik stojí kilometr cykloztezky u nás a kilometr čtyřproudý dálnice v Německu.
   (spojení „rozkrádačka sponzorovaná státem“ mě ani nenapadlo).

   Reagovat
 • 11. 6. 2013 (5.35)
  Trvalý odkaz

  Co teprve všichni chataři a chalupáři co používají léta letoucí k výrobě el.energie spalovací, motorové, elektrocentrály – což je zřejmě ostrovní systém.Těchto lidí bude určitě víc než fotovaltických nadčenců.

  Reagovat
 • 10. 6. 2013 (19.49)
  Trvalý odkaz

  Vždyť z ERU odpověděli zcela jasně, tak co se divíte: je to tak, protože to tak je, tak co? A ještě jim podsouváte nápad s alternátory! A co dynamo u kola?

  Reagovat
  • 11. 6. 2013 (10.31)
   Trvalý odkaz

   To je taky ostrovní systém s přímou spotřebou. Zpoplatnit!

   Reagovat
    • 19. 7. 2013 (14.50)
     Trvalý odkaz

     A co když vlastní elektroměr bude mít větší spotřebu než energie vyrobená dynamem?

     Reagovat
 • 10. 6. 2013 (19.49)
  Trvalý odkaz

  Je to jako se vším v tomto státě. Není žalobce, není soudce. Je to jako se studní. Pokud ji přihlásíte, zažijete tolik běhání, že nakonec litujete, že jste ji nezatajili. I kdyby vás sousedi nabonzobvali, pořád se můžete tvářit, že tam studna odjakživa byla. To samé fotovoltaika.Až ji budu na chatě mít, ani mě nenapadne ji zkoušet někomu hlásit, stejně tak jako u té studny. Už vidím, jak to nějaký mizerně placený úředník obchází chatu od chaty a něco zjišťuje.

  Reagovat
 • 10. 6. 2013 (19.05)
  Trvalý odkaz

  Jsme asi první stát na světě, který dokázal zdanit slunce.

  Reagovat
 • 10. 6. 2013 (19.03)
  Trvalý odkaz

  Nechápu proč ERU utíkají miliony za solární svítidla na zahradách, hodinkách, kalkulačkách…., když tu „legislativu“ mají tak úžasně ošetřenou?

  Reagovat
 • 10. 6. 2013 (19.02)
  Trvalý odkaz

  Pokud dobře počítám, tak takový 2KW systém při 1000 slunečných hodinách ročně vyrobí za předpokladu, že všechnu elektřinu spotřebuje, 2MWh. Takže to znamená, že takový výrobce musí zaplatit daň (2,11 Kč/MWh) 4,22Kč. Počítám správně, že ano?

  Reagovat
  • 11. 6. 2013 (12.38)
   Trvalý odkaz

   ano…. ;)
   což že spotřeba průměrné dvoučlenné domácnosti (2 MWh)…
   Ale zatím jich letos bylo jen 80 (80 slunečních hodin), a proto asi majitelé ostrovních systémů výrazně ušetří :D :D

   Reagovat
 • 10. 6. 2013 (18.16)
  Trvalý odkaz

  Mám doma váhu se solárním článkem :D Co mám sakra teď dělat? To je vážně praštěný…

  Reagovat
 • 10. 6. 2013 (18.08)
  Trvalý odkaz

  Ahojky. To akože vážne? Úplne vážne? Kedy budeme platiť povodňovú daň alebo daň zo spotrebovaného vzduchu podľa obsahu našich pľúc?

  Reagovat
  • 10. 6. 2013 (18.57)
   Trvalý odkaz

   Zcela vážně, povodňovou daň jsme v ČR platili celý loňský rok. Každý občan 100 Kč měsíčně.

   Reagovat
   • 11. 6. 2013 (19.23)
    Trvalý odkaz

    Možná je lepší povodňová daň, než si pak půjčovat.

    Reagovat
    • 12. 6. 2013 (13.13)
     Trvalý odkaz

     tento týden tu psali nějaký lidi,že šli žádat o těch 51000 na povodně a že je sprostě vyhodili,že oba vydělávaj dost peněz!!!! takže ty prachy jsou zas pro nemakačenka,přesně víme pro který asi

     Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *