Sezemice představily projekt bioplynové stanice pro využití komunálního odpadu

Východočeské město Sezemice dnes představilo veřejnosti záměr výstavby bioplynové stanice Sezemice, podporovaný Evropskou unií v programu Intelligent Energy Europe (Evropský program – inteligentní energie). Projekt kromě levnější energie a příjmů do městského rozpočtu přinese nové pracovní příležitosti.

Takhle vypadá bioplynová stanice Sezemice očima výtvarníků webového studia KYMGB.com, které se postaralo o skvělé webové stránky bioplynsezemice.cz
Takhle vypadá bioplynová stanice Sezemice očima výtvarníků webového studia KYMGB.com, které se postaralo o skvělé webové stránky bioplynsezemice.cz

Projekt bioplynové stanice v Sezemicích se současně bude výrazně podílet na zlepšení životního prostředí v okolí a zpracování bioodpadu či odpadu z údržby zeleně a v neposlední řadě místním zemědělcům z okolí města nabídne možnost odběru kvalitního přírodního hnojiva.

„Těší mne, že dlouholeté úsilí, věnované projektu výstavby nabývá reálných obrysů. Naše město získá šanci rozhodnout, zda se přiblíží v oblasti zpracování komunálního odpadu standardu vyspělých měst v Evropě a bude moci čerpat výhody z využití obnovitelných zdrojů energie,“ uvedl Bohuslav Kopecký, starosta města Sezemice, který se projektu výstavby bioplynové stanice Sezemice věnuje průběžně již od roku 2007.

„Jako každý větší projekt, je i ten náš samozřejmě závislý na schopnosti získat finanční prostředky. Z toho důvodu město Sezemice oslovilo odborníky z firem IPIefekt, ORINEA, EVČ, CZ BIOM, kteří se stali odbornými koordinátory projektu a podílejí se v čele s IPIefekt na zajišťování finančních zdrojů z EU pro náš projekt,“ dodal Bohuslav Kopecký.

„Jsem rád, že své mnohaleté zkušenosti z řízení investičních projektů nejen v ČR mohu zúročit i u takto důležitého projektu, který si klade za cíl udělat něco pro další generace. Zároveň je mi ctí, že jsem mohl přizvat ke spolupráci kolegy z firem ORINEA, EVČ a BIOM CZ, stejně tak jako představit zkušené partnery ze zahraničí. Naše společné snažení, věřím, vyústí v realizaci projektu, jenž zařadí Sezemice mezi ekologické a moderní evropské město, které bude v budoucnu vzorem pro ostatní, kteří zatím nenabrali dostatek odvahy podobný záměr realizovat.“, uvedl Ing. Tomáš Moučka, jednatel IPIefekt, s.r.o.

První fáze projektu výstavby BSP SEZEMICE – přípravná
Přípravná fáze, v které se nyní projekt výstavby BSP SEZEMICE nachází, má za cíl seznámit se záměrem výstavby širokou veřejnost a komunikovat téma s občany města Sezemice a okolí. Kromě toho se přípravná fáze zaměří na edukaci místních obyvatel v oblasti třídění komunálního odpadu či informování o časové posloupnosti a jednotlivých krocích, nutných k úspěšné realizaci.

Informační kampaň je realizována na základě schválené žádosti o dotaci v rámci programu Intelligent Energy Europe – Promotion and Dissemination Projects (fáze Propagace a komunikace projektu) ze dne 8. května 2012. Město Sezemice projevilo důvěru ve věci schválení přijetí dotace na propagační a informační kampaň o projektu „Bioplynová stanice Sezemice“ firmě IPI efekt na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 20. června 2012.

Kampaň, trvající až do jara 2014, bude zacílená především na obyvatele města Sezemice a Pardubicko. Motto kampaně „Bioodpad jako součást života“ má za cíl přitáhnout pozornost občanů k tématu efektivního nakládání s bioodpadem jako obnovitelným zdrojem energie.

Komunikace směrem k veřejnosti bude probíhat formou radiových spotů, venkovní reklamy formou billboardů či polepu vozidel MHD v Pardubicích a internetové reklamy v online mediích. Kampaň se objeví také v regionálních tištěných médiích. Součástí kampaně bude distribuce informačních letáků obyvatelům Sezemic a přilehlého okolí.

Po celou dobu kampaně bude probíhat celá řada doprovodných akcí a soutěží. Součástí prezentace projektu BSP SEZEMICE je také Internetová stránka www.bioplynsezemice.cz, která nabídne nejen aktuální informace o projektu, ale také zajímavosti z oblasti využití obnovitelných zdrojů energie, efektivního nakládání s odpady a dalším. Doporučujeme na stránky prokliknout, jsou vskutku nevídaně kvalitně provedené!

Aktuální stav
Projekt výstavby bioplynové stanice Sezemice získal dne 21. září 2012 územní rozhodnutí základě žádosti, podané Městem Sezemice dne 16. května 2012. O rozhodnutí o umístění stavby rozhodl odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Sezemice podle § 79 a 92 stavebního zákona a §9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o pozdější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření dne 21. září 2012. S platným vydaným ÚZ se měli možnost občané seznámit na úřední desce Městského úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování od 24. září do 10. října 2012.

Kromě vydaného územního rozhodnutí byl projekt projednán na půdě Komise EU, dále byla vydána a schválena EIA nebo smluvně zajištěny některé další pozemky pro výstavbu. Prostřednictvím firmy IPIefekt byla podána žádost o dotaci na přípravnou fázi a projednána žádost o dotaci na investici.

V regionálním měřítku byl projekt se záměrem výstavby BSP SEZEMICE představen Krajskému úřadu Pardubického kraje, zastupitelstvu Města Pardubice a ve fázi podání žádosti o dotaci proběhlo informování potenciálních partnerů, kteří podporují myšlenku využívání bioodpadu nebo mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti, zájmovým dopisem.

Bioplynová stanice Sezemice – základní data

Technická data
BPS Sezemice zpracuje ročně cca 16.000 tun surovin, denně vyprodukuje 6 000 Nm3 bioplynu, fugátu 8 653 t/rok, kompostu 4 754 t/rok, elektrické energie 5 095 MWh/rok a tepelné energie 5 222 MWh/rok.

Území
Zájmové území pro umístění bioplynové stanice se nachází v severozápadní části nevyužívaného zemědělsko – průmyslového areálu Labská situovaného cca 1 km od obce Sezemice sv. směrem – v blízkosti rybníka Labská, v katastrálním území Sezemice nad Loučnou. Stavba bioplynové stanice bude umístěna uvnitř bývalého zemědělského areálu, v nevyužívané části areálu převážně na vlastních pozemcích investora.

Části areálu jsou v současnosti využívány pro odpadové hospodářství. Záměrem bude využita část nevyužívaného zemědělsko – průmyslového areálu, čímž bude využila plocha brownfields, kterou lze považovat za ekonomickou a ekologickou zátěž. Záměr je v souladu s územním plánem, lokalita se navíc vyznačuje dobrou dopravní dostupností a záměrem nemusí být budovány přeložky inženýrských sítí.

Technologie
Technologie na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a zelené hmoty se používá ve světě již od roku 1992 (v provozu kolem 30 provozů v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Španělsku, Japonsku nebo Austrálii).

Technologie bioplynové stanice je postavena na tzv. „suchém procesu“ anaerobní fermentace, kdy všechny suroviny vstupující do bioplynové stanice jsou předupraveny a spolu s částí digestátu dávkovány do fermentace. Vlastní fermentace je navržena jako jednostupňová, probíhající ve vyhřívaném, míchaném válcovém fermentoru při teplotě 55°C po dobu min. 14 dní.

Vyhnilý digestát je separován, tuhá frakce (separát) je dále kompostována a využívána pro hnojení, tekutá frakce (fugát) je částečně využívána pro naředění vstupní suroviny a převážně uskladněna pro využití jako hnojivé závlahy. Technicky jde o jeden technologický celek zahrnující všechny technologické jednotky (tj. podzemní příjmovou vanu, fermentor, kogenerační jednotku, distribuci a zásobníky fugátu a skladovací prostory separátu, resp. kompostu).

Jeden myslel na “Sezemice představily projekt bioplynové stanice pro využití komunálního odpadu

  • 16. 3. 2014 (9.31)
    Trvalý odkaz

    Zajímavé řešení. Problém je s financováním kdy stát nechce podporovat BPS ani na zpracování BRKO . ČEZ odmítá připojovat BPS stanice a zemědělci se stali energetiky . Konečně někoho napadlo něco jiného než pěstování kukuřice.
    Jeden z největších systému se připravuje na Slovensku od firmy Green machines a.s. Kde je systém nastavený už i na netříděné TKO a využití kompletních surovin.

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *