Český stát vybírá výpalné od provozovatelů ostrovních solárních elektráren

Je soukromá ostrovní fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, která nepobírá žádné dotace, žádný zelený bonus ani nedodává energii do distribuční sítě, kdy energie je akumulována v bateriích či ihned spotřebována, povinna platit poplatek 2,11 Kč/MWh? Český Energetický regulační úřad tvrdí, že ANO.

Nezávislý ostrovní fotovoltaický systém je českým státem - zcela nesmyslně - zpoplatněn. foto: MyPower.cz
Nezávislý ostrovní fotovoltaický systém je českým státem – zcela nesmyslně – zpoplatněn. foto: MyPower.cz

Odborné diskusní fórum MyPower.cz zaměřené na ostrovní výrobu solární energie (takovou, kdy solární elektrárna není připojena k distribuční elektrické síti a vyrábí veškerou elektřinu pro svou vlastní spotřebu), aktuálně narazilo na zajímavý rozpor v rozhodnutích českého Energetického regulačního úřadu.

V nedávném cenovém rozhodnutí ERÚ (9/2012)o výrobě elektřiny se mimo jiné píše:

c) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, [!] a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky [!], kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,

Zdroj: http://www.eru.cz/user_data/files/ERV/ERV9_2012.pdf

Administrátor zmiňovaného fóra neváhal a napsal vedení ERÚ email v následujícím znění:

— Citace —

Dobrý den paní ing. Vitásková,

dostala se ke mě informace o zpoplatnění provozu ostrovních elektráren, které nejsou připojeny k DS a energii do ní nedodávají. Bylo by prosím možno abyste se k této problematice jako předsedkyně ERU vyjádřila pro komunitní server mypower.cz, zabývající se osvětou ohledně energetické soběstačnosti?

Chtěl bych se zeptat na důvod zpoplatnění energie ze slunce, která je všem tak nějak od přírody dostupná zdarma. Pokud je mi známo, provozovatel distribuční sítě, provozovatel přenosové sítě, ani stát se nijak na svitu slunce nepodílí ani ho nijak nezajišťuje. Kam tedy tyto peníze jdou a za co jsou vybírány?

Podotýkám že neřeším nijak systémy připojené do veřejné distribuční sítě, řeším zpoplatnění provozu těch systémů, kde se občan rozhodnul nezatěžovat státní infrastrukturu a přesto je dle rozhodnutí ERU nucen platit poplatky.

… (redakčně zkráceno)

Předem děkuji za Váš čas a vaši odpověď.

— Konec citace —

S pověřením úřadu odpověďel Ing. Ondřej Touš – vedoucí oddělení regulace cen.

— Citace —

Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) obdržel dne 13. května 2013 Váš dotaz týkající se platby regulované ceny dle Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny (dále jen CR ERÚ). Z pověření Vám sděluji následující.

Zmocnění pro stanovování ceny za činnost operátora trhu je Energetickému regulačnímu úřadu dáno zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 20a jsou stanoveny kompetence operátora trhu, které jsou hrazeny předmětnou cenou za činnost operátora trhu, a to včetně ostrovních provozů, které mají jako licencované subjekty stejné povinnosti jako subjekty připojené do distribuční či přenosové sítě ve smyslu poskytování výkazů a dalších informací operátorovi trhu ke zpracování.

Jak je uvedeno v bodu 6.2. písm. c) výše uvedeného CR ERÚ, součástí ceny za činnost operátora trhu v elektroenergetice (7,56 Kč/MWh) je také zvláštní poplatek ve výši 2 Kč/MWh podle § 17d energetického zákona sloužící k financování ERÚ a poplatek na náklady operátora trhu
spojené se zajištěním činnosti výplaty podpory podporovaným zdrojům dle zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve výši 2,11 Kč/MWh.

Cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice kryje náklady společnosti OTE, a.s. spojené se zpracováním bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR, administruje příspěvek na podporované zdroje apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i ostrovní provozy na území ČR se podílejí na nákladech za činnosti, které musí společnost dle platné legislativy zajišťovat.

— Konec citace —

Není to příliš srozumitelná odpověď, a tak se administrátor zeptal na přímou otázku s požadavkem přímé odpovědi ve tvaru ANO / NE:

— Citace —

Dobrý den, obávám se že odpovědi moc nerozumím. Zeptám se tedy jednodušeji a prosím o jednoduchou odpověď ve stylu „ANO“, nebo „NE“.

Je soukromá ostrovní fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu, která nepobírá žádné dotace, žádný zelený bonus ani nedodává energii do distribuční sítě, kdy energie je akumulována v bateriích či ihned spotřebována, povinna platit poplatek 2,11 Kč/MWh (odpověď „ANO“) či nikoliv (odpověď „NE“)?

Předem děkuji za srozumitelnou odpověď.

— Konec citace —

Pan Ing. Touš z ERÚ odpověděl následovně:

— Citace —

Odpověď zní ANO.

Zpoplatnění této spotřeby vychází z ustanovení odstavce (6.2.) písmena c) platného cenové rozhodnutí ERÚč.5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, kterým stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny.

Cituji:
„(6) Pro činnosti operátora trhu platí tyto pevné ceny a určené podmínky:

(6.2.) Pevné ceny za činnosti jsou:

c) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice 7,56 Kč/MWh; cena je účtována za veškerou elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, a dále za elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,“

S pozdravem a přáním hezkého dne
O.Touš

— Konec citace —

Automobilisté zbystřete! Znamená to tedy, že všechny automobily, které z pohledu elektrických rozvodů rovněž představují také vcelku silný ostrovní systém, jsou dle tohoto vyjádření povinny platit také za spotřebovanou energii, neboť se jedná o ostrovní systém. Správce fóra se tedy zeptal ještě jednou na tuto konkrétní záležitost:

— Citace —

Dobrý den, rozumím tomu tedy správně tak, že všechny automobily musí také platit za tuto spotřebu, neboť jejich elektrorozvody splňují rovněž definici ostrovního provozu, kdy zdrojem elektřiny je alternátor, úložištěm baterie a spotřebiči například osvětlení (reflektory), zapalování svíček benzínového motoru, startér (= elektromotor), autorádio?

Pokud ne, je možno citovat zdroj, kde je možno se dozvědět přesnou definici ostrovního provozu na který se takové poplatky vztahují?

— Konec citace —

Odpověď z ERÚ:

— Citace —

Dobrý den,

v tomto směru vychází ustanovení ze současné praxe, kdy se tento poplatek hradí za spotřebované množství elektřiny v ostrovních provozech, které by byly v jiném případě kryty dodávkou elektřiny z elektrizační soustavy.

Ostrovní provoz není na úrovni zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) definován.

ERÚ si uvědomuje, že současná právní úprava primární legislativy týkající se vybírání poplatků je v jistých směrech nedokonalá, a proto při návrhu novel zákonů iniciuje jejich jednoznačné definování.

S pozdravem
O.Touš

— Konec citace —

Společnost i4wifi, a.s., která se mimo jiné zabývá prodejem solárních panelů a dalších komponent pro ostrovní solární systémy, vidí potom situaci jednoznačně:

— Citace —

Závěr je jasný: Ostrovní systémy nespadají pod kompetenci ERÚ.

Viz též informace publikované zde:
http://www.ev-power.eu/docs/web/GridFree-Info-CZ-02.pdf

K [ostrovním] instalacím a GridFree není žádné stanovisko potřeba a požadovat takové stanovisko je zcela protichůdné: to už můžete rovnou žádat o stanovisko k přeměně energie třením liščích ocasů o ebenové tyče.

i4wifi a.s.

— Konec citace —

Více aktuálních informací naleznete v diskuzním vlákně týkající se tohoto tématu. Připraveno ve spolupráci s MyPower.cz.

Sdílet:

Jan Horčík

Zakladatel a šéfredaktor magazínů Ekologické bydlení a Hybrid.cz.